Equipment filter
Telescope or Lens: SVBONY SV503 80ED f7 Celestron C8-A XLT Svbony SV503 80ED Телеар-Н 3 5 (200 мм f5 6) Celestron C-8A XLT SVBONY SV503 70/420 ED
Main Camera: Svbony SV405CC Svbony SV305M Pro ZWO 178mc Nikon D5100 Svbony SV405cc Svbony 405cc ZWO ASI178MC Nikon D5300a (mod) Nikon D5300a
Mount: Celestron Advanced GT Svbony SV225 Celestron AGT
Software: SharpCap FitStakkert FitsWork PhotoShop GIMP AvtoStakkert PhotoShop. Autostakkert PIPP DSS Fitswork AutoStakkert DeepSkyStacker PHD2 Deepskystacker GIMP. AS Fitstacker
Accessories: Редуктор-корректор Svbony 0 8x Celestron 0 63x пленочный апертурный фильтр ЛБ 2х пленочный фильтр Пленочный апертурный фильтр редуктор 0 Optolong L-Pro 1 25" ZWO ADC Редуктор Celestron 0 фильтр Svbony SV220 2" Dual-band Ha (7 nm) OIII (7 nm) фильтр Svbony SV220 Dual-band Ha (7 nm) OIII (7 nm) Апертурный пленочный фильтр Линза Барлоу Svbony 3х апертурный пленочный фильтр линзоблок ЛБ Svbony 1 25" 3х ADC ZWO Флетенер-редуктор Sky Rover for 72ED 0 Флетенер-редуктор Sky Rover for 72 mm 0
Clear filters